top of page

LİNGUAL ORTODONTİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1- Derneğin Adı: “ Lingual Ortodonti Derneği” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur. 

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2- Derneğin amacı,Lingual Ortodonti bilim dalını tanıtmak, yaygınlaştırılmak ve geliştirmektir.

 

       Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

     

  1. Lingual Ortodonti’nin Türkiye’de de tanınması, yaygınlaştırılması ve 

geliştirilmesi için tanıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunmak.

  1. Lingual ortodonti bilim dalını uygulama sürecine dahil etmek.

  2. Üyelerin bilimsel gelişim ve klinik yeterlilik konularında gelişmeleri için toplantılar ve dernek içi çalışmalar düzenlemek

  3. Modern Lingual Ortodontiye yönelik eğitim standartlarını teşvik etmek. 

  4. Yurtiçinde ve yurtdışında lingual ortodonti alanındaki mevcut tüm teknikler üzerine nitelikli konuşmacılar eşliğinde konferanslar düzenleyerek lingual ortodontinin gelişimine katkıda bulunmak 

  5. Ortodontik eğitim ve uygulamada en yüksek kalite standartlarını yakalamak ve böylece hasta refahını arttırmak.

  6. Amacın gerçekleşmesi için Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, gerektiğinde onlarla işbirliği olanağı sağlamak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

  7. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

  8. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 

       Derneğin Faaliyet Alanı

 

Dernek, Lingual Ortodonti’nin tanınması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla  diş hekimliği ve ilgili alanların bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerinde  çalışmalar yapmak üzere yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. 

 

 

 

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde 3- Üyelik Türleri ; 

 

  3.A) Kurucu Üye; Derneğin kurulması için girişimde bulunan kurucu heyet; Dr.Didem Aktan, Dr. Mahmut Diker, Dr. Eser Çapan, Dr. Emine  Beril Karamanlı, Dt. Yunus Emre Birol, Av. Cem Ataş, Av. Erdem Çağlar’dan oluşmaktadır. 

 

  3.B) Asil Üye; Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışma yapmayı kabul eden, lingual ortodonti alanında dernek üyelik başvurusuna kadar en az iki vaka sonuçlandırmış ortodontistler ve üniversitelerin ortodonti anabilim dalında diplomalı programlarda öğrenim görmüş/görmekte olan öğrenciler kendi istekleri ve yönetim kurulu kararı ile derneğe asil üye olabilirler.

 

  3.C) Fahri Üye; Derneğin gerçekleştireceği kongre, konferans, sertifika programı ve sair etkinliklerden indirimli yararlanmak adına derneğe bağışta bulunan, üniversitelerin ortodonti anabilim dalında diplomalı programlarda öğrenim görmüş diş hekimleri veyahut  öğrenim görmekte olan öğrenciler  fahri üye sayılır. Fahri üyelerin yararlanacağı indirim oranları ve indirim için gerekli yıllık bağış meblağı her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Fahri üyelerin aidat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Fahri üyeler genel kurulda oy kullanamazlar. 

 

3.D) Onursal üye ; Lingual Ortodonti bilim dalında uzun yıllar çalışmış, çeşitli araştırma ve yayınlarıyla bu bilim dalının gelişimine katkıda bulunmuş kişiler  en az iki asil üyenin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile onursal üyeliğe seçilebilir. Bu nitelikleri taşıyan yabancı bilim adamları da onursal üyeliğe seçilebilirler. Ayrıca derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyelere yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile çeşitli belgeler de verilebilir.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.     

 

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Derneğin asil üyeleri müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

 

 

 

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 

Üyelikten Çıkarılma veya Çıkma

       

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller ;

 

       1. Hak ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak,

       2. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

       3. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

       4. Aidat yükümlülüğünü yerine getirmemek ,

       5. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

7.En az 2 yıl olmak üzere üye ile yazılı ve sözlü olarak irtibat       kurulamaması,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

  

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yukarıda sayılan durumlar sebebiyle üyelikten çıkarılan üyeler, varsa birikmiş aidat borçlarını ödemek koşulu ile üyeliğe tekrar başvurabilirler. 

 

Her üye yazılı olarak bildirilmek koşulu ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 

 

Aidat

 

Madde 6- Derneğin asil üyeleri, genel kurulun tespit edeceği miktardaki aidatı her yıl vermeyi taahhüt eder. Yıllık aidatlar Yönetim Kurulu  tarafından belirlenir. Yıllık aidatlar, en geç Nisan ayı sonuna kadar dernek yetkilisine ödenir veya derneğin banka hesabına yatırılır. Daha sonra yapılacak aidat ödemelerinde değişken yasal faiz uygulanacaktır. Onursal üyeler istemeleri halinde aidat verebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernek  Organları

 

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

       1.Genel kurul, 

       2.Yönetim kurulu,

       3.Denetim kurulu.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden asil üyelerden oluşur. 

       

       Genel kurul;

 

1.Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2.Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek     asil üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; asil üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç asil üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, asil üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak asil üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Asil üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan asil üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan asil üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek asil üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Asil üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan asil üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

 

Genel kurulda her asil üyenin bir oy hakkı vardır; asil üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Madde 9- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları asil üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan asil üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan asil üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

   

       1.Dernek organlarının seçilmesi,

       2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

  4.Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmes       

       6.Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

7.Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

       8.Derneğin vakıf kurması,

       9.Derneğin fesih edilmesi,

       10.Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

11.Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

       

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

 

Madde 11-Yönetim kurulu, beş  asıl ve beş yedeküye olarak genel kurulca seçilir. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin en az üçünün her yıl yeni bir vaka yapan asil üyelerden seçilmesi mecburidir.

 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.  

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

       

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4.Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

       5.Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

       6.Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7.Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

       8.Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9.Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

  10.Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11.Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12.Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit etmek.

13.Yıllık olarak asil üyelerce ödenecek aidat miktarlarını belirlemek. 

14.Fahri üyelerin yararlanacağı indirim miktarı için gerekli bağış meblağı ve yararlanacakları indirim tutarını belirlemek.

15.Yeni bir yönetim kurulu oluşana kadar kurulacak komisyon ve kurulların kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.

16.Fiziki veya elektronik ortamda en az ayda bir defa toplantı düzenlemek. 

17.Genel kurulun verdiği yetki ile dernek iktisadi işletmesi açmak

 

       

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 12-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

       

       

 

 

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

       

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

       1.Üye Aidatı: Dernek üyelerince ödenen giriş aidatları  ve yıllık aidatlar. 

2.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3.Dernek tarafından düzenlenecek her türlü bilimsel ya da sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler. 

4.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7.Yayın gelirleri.

8.Diğer gelirler.   

 

  

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. 

Alındı belgelerinin ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

 

Yönetim kurulu dernek adına dernek gelirlerini toplayacak kişileri belirler ve adlarına yetki belgesi düzenler. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bu belgelerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 

 

 

 

 

Bildirim Yükümlülüğü

 

Madde 15-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir 

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 16-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. 

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri       

 

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açıkolarak yapılır. 

        

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

 

 

Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Lingual Ortodonti Derneği” ibaresi kullanılır. 

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. 

 

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

       

 

Yayın Organı

 

Madde 23- Derneğin resmi yayın organı Lingual Ortodonti Dergisi’dir.

 

 

 

 

 

 

 

Hüküm Eksikliği

 

Madde 24-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1:Dernek tüzüğünce düzenlenen asil üyelik şartları ilk genel kurul toplantısında aranmaz.

  

Bu tüzük 24 (Yirmidört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri ; 

 

Didem Aktan (Yönetim Kurulu Başkanı) 

Yunus Emre Birol 

Mahmut Diker

Emine Beril Karamanlı

Eser Çapan 

bottom of page